Reklama w Internecie – konwersja

Współcześnie Internet jest coraz istotniejszym elementem naszej kultury, a w związku z tym odgrywa również bardzo ważną rolę w marketingu. Reklama nadaje cielesny kształt pragnieniom, zapowiada ich możliwe spełnienie (dzięki posiadaniu jakiegoś produktu). Reklama stała się współcześnie narzędziem perswazji i manipulacji społecznej o podobnej sile oddziaływania do politycznej perswazji.
Jej niebezpieczeństwo opiera się przede wszystkim na obietnicy lepszego życia i świata, łatwości dostępu do różnorodnych dóbr oraz dodatkowo powszechności. Reklama stała się nieodłącznym elementem mediów, jednakże jej skuteczność zależy głównie od tego, ilu użytkowników ją zobaczy i zapamięta (strony internetowe). W tym momencie dlatego w dobie Internetu szczególnie dużą rolę odgrywają fachowo opracowane strony internetowe , a oprócz tego interesujące, przyciągające uwagę odbiorców strony www. E-marketing jest właśnie jedną z najbardziej rozpowszechnionych metod promocji, ponieważ nasza aktywność w dużej mierze przeniosła się do przestrzeni wirtualnej, a w związku z tym reklama także musiała dostosować swoje sposoby oddziaływania (strony www). Reklama niejako otacza odbiorcę przy pomocy obrazu, dźwięku i literalnego sensu przekazu. Język promocji jest zatem zespołem zintegrowanych działań językowych i pozawerbalnych. Reklama, choć ma sprawiać złudzenie spontanicznej, jest uprzednio przygotowywana, a zatem także witryny internetowe muszą być rezultatem dokładnych, zaplanowanych działań, dzięki którym producent dotrze do odbiorcy i nawiąże z nim kontakt.

Więcej: e-marketing.